top of page

GDPR

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

1.1. Tato pravidla nakládání s osobními údaji naší společností upravují zásady zpracování osobních údajů klientů naší společnosti, které si registrují členství nebo učiní prostřednictvím webových stránek objednávku (dále jen „klient“), nebo osobních údajů dalších návštěvníků webových stránek (dále jen „webové stránky“).

 

1.2. Naše společnost působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.

 

2. JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

2.1. Údaje poskytnuté klienty. Zpracováváme osobní údaje o klientech a dalších uživatelích webových stránek. Primárně jsou zpracovávány osobní údaje, které nám sami poskytnete při registraci v naší společnosti, pokud projevíte na webových stránkách zájem o trénink, nebo při vytvoření Vaší objednávky v e-shopu. Tyto údaje zahrnují především jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu, v případě klientů i datum jejich narození. Pokud budete chtít, můžete uvést i další údaje, například platební údaje zaměstnavatele nebo údaje o Vašem zdraví a kondici, abychom vám mohli upravit trénink na míru.

 

2.2. Přístupové údaje pro vstup do systému. Všem klientům je umožněn vstup do osobního účtu na základě telefonního čísla a hesla přiděleného naší společností. Tyto údaje lze použít v případě návštěvy fitness pro zobrazení informací týkajících se klienta.

 

2.3. Údaje získané prostřednictvím cookies. Pro lepší cílení reklamních kampaní a vylepšování nabídky produktů a služeb využívá naše společnost informace o návštěvnosti a chování uživatelů na webových stránkách. Pokud jste ve Vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává naše společnost údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách.

 

3. PRO JAKÉ ÚČELY ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

3.1. Pro účely plnění smlouvy o členství a vyřízení Vašich objednávek, tj. pro splnění smlouvy mezi společností a klientem, využíváme Vaše jméno a příjmení a kontaktní údaje, příp. přístupové údaje k Vašemu klientskému účtu. Zpracování údajů v tomto případě zahrnuje všechny činnosti, včetně např. zaevidování klienta, poskytování služeb ve fitness, sestavení cvičebního plánu. V případě objednávky jsou údaje zpracovávány pro její vyřízení, a to včetně vyrovnání všech závazků mezi Vámi a naší společností. Údaje slouží zejména k Vaší jednoznačné identifikaci. Pouze na základě Vašeho souhlasu můžeme zpracovávat Vámi uvedené informace o zdravotním stavu nebo kondici, a to pouze za účelem přizpůsobení našich služeb Vašim potřebám nebo omezením.

 

3.2. Pro nabídku našich služeb formou obchodních sdělení využívá naše společnost především e-mailovou adresu, příležitostně i telefonní číslo k zasílání SMS. V tomto případě zasíláme klientům obchodní sdělení výlučně o službách souvisejících se službami, které jste již využili. Zpracování provádíme z důvodu realizace oprávněných zájmů společnosti v podobě omezeného přímého marketingu. Naše společnost tak nevyžaduje se zasíláním těchto obchodních sdělení souhlas, ale umožňuje Vám kdykoli odběr novinek odhlásit nebo vznést námitku proti takovému zpracování.

 

3.3. Obchodní sdělení mohou být zasílána i uživatelům webových stránek, kteří zatím nevyužili služeb naší společnosti, a to na základě jejich souhlasu uděleného prostřednictvím webových stránek. Tento souhlas je zcela dobrovolný a jeho neudělení nemá vliv na vyřízení žádosti o trénink zdarma nebo na vyřízení jakéhokoli jiného požadavku. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení nebo využitím jakéhokoli kontaktu obsaženého v těchto pravidlech.

 

3.4. Pro lepší cílení reklamy a propagace společnosti zpracovává naše společnost při využití cookies údaje o návštěvě webových stránek a další aktivitě jejich uživatelů. Zpracování je možné pouze na základě Vašeho souhlasu s používáním příslušných cookies. I tento souhlas je zcela dobrovolný. Zpravidla na základě uvedených dat získává naše společnost statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek a systému. Na jejich základě je pak možné lépe zacílit reklamu nebo přizpůsobit obsah aplikací a stránek tomu, co Vás skutečně zajímá a co hledáte, nebo co zajímá obecně větší skupinu uživatelů. V tomto případě je zpracování osobních údajů zpravidla automatizované.

 

4. ODVOLÁNÍ SOUHLASU A ZRUŠENÍ ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

4.1. Obchodní sdělení. Uživatelé i klienti naší společnosti mohou kdykoli zrušit odebírání obchodních sdělení, a to kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení. Proti zasílání obchodních sdělení na základě oprávněného zájmu naší společnosti mohou klienti také vznést námitku na příslušné e-mailové adrese uvedené v kontaktech, na jejímž základě bude zpracování osobních údajů za tímto účelem zastaveno.

 

4.2. Cookies. Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete naší společnosti ukládání cookies, nemusí některé části aplikací pracovat správně.

 

5. KDO MÁ PŘÍSTUP K ÚDAJŮM?

5.1. Naše společnost. V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány naší společností a jejími pracovníky. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s naší společností.

 

5.2. Naše společnost dále pověřuje zpracováním osobních údajů jako tzv. zpracovatele subjekty, jejichž nástroje nebo služby využívá v souvislosti s provozováním webových stránek a aplikací, a to:

 

Google LLC (nástroje pro on-line marketing)

Facebook, Inc. (nástroje pro on-line marketing)

Seznam.cz, a.s. (nástroje pro on-line marketing)
 

6. JAK DLOUHO ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

6.1. Naše společnost zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy a po celou dobu plnění smlouvy. Ze zákona naše společnost následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech. Osobní údaje mohou být po splnění smlouvy uchovávány také pro případné uplatnění vzájemných nároků naší společností a klientů nebo uživatelů.

 

6.2. Obchodní sdělení jsou zasílána uživatelům po celou dobu, po kterou trvá souhlas s jejich zasíláním. V případě klientů jsou obchodní sdělení zasílána do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem. V obou případech jsou však obchodní sdělení zasílána maximálně po dobu 5 let od udělení souhlasu, resp. využití služeb naší společnosti. Poté požádáme o udělení nového souhlasu.

 

6.3. Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává naše společnost po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte ve svém prohlížeči, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem.

 

6.4. Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt může naše společnost provádět také v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na naši společnost vztahují.

 

7. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?

7.1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na naši společnost a požadovat:

 

Informace ohledně osobních údajů, které naše společnost zpracovává, ohledně účelu a povahy zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo naši společnost. Obecné informace o činnostech zpracování osobních údajů jsou obsaženy v těchto pravidlech.

Přístup k údajům, které jste poskytli naší společnosti, ať již v průběhu registrace nebo vytvoření objednávky. V případě uplatnění tohoto práva Vám naše společnost potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně Vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.

Opravy osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může naše společnost správně vyřídit Vaši registraci či objednávku.

Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že naše společnost zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.

Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely nebo pokud již naše společnost nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek naše společnost Vaše údaje zcela nebo částečně zlikviduje.

Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě Vašeho souhlasu od naší společnosti k jinému subjektu, kdy naše společnost předá Vaše osobní údaje v běžně používaném formátu Vám nebo jinému správci podle Vašeho přání.

7.2. Dále mohou klienti naší společnosti vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě zasílání obchodních sdělení nebo vyhodnocování nákupních preferencí, na jejímž základě naše společnost neprodleně ukončí zpracování osobních údajů pro tyto účely.

 

7.3. Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností naší společností se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

8. BEZPEČNOST

8.1. Naše společnost dbá na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Naše společnost klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

 

8.2. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem. Zabezpečení osobních údajů je ze strany naší společnosti pravidelně testováno a ochrana průběžně vylepšována.

 

9. KONTAKT

9.1. S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na naši společnost e-mailem nebo telefonem uvedeném v našich veřejně přístupných kontaktech.

 

10. ÚČINNOST

10.1. Tato pravidla jsou účinná od 0:00:01 1. 6. 2019.

bottom of page