top of page

Všeobecné obchodní podmínky

Možnosti a podmínky členství v dámském fitness DejFit 

DejFit je klub pro ženy poskytující svým členkám služby pro ženy v oblasti fitness a výživového poradenství.

 

 • Cvičit v DejFit s platným členstvím můžete kdykoli a jak dlouho chcete během provozní doby pobočky.

 • Při každé návštěvě je Vám kdykoli k dispozici kvalifikovaná trenérka, která Vám vždy ochotně poradí.
  Máte dotaz či přání? Určitě neváhejte a ptejte se!

 • Pokud máte nějaký hlavní cíl, který si v DejFit chcete splnit (snížení váhy, formování postavy, zlepšení kondice), informujte naši trenérku, poradí Vám, jak nejrychleji cíle dosáhnout.

 • Pro sledování Vašich pokroků máte možnost využít přeměření na bioimpendační váze Tanita.

 • Na naší pobočce jsou cca 1x za 3 měsíce pořádány různé přednášky, maratony či akce.
  Přehled akcí naleznete na internetových stránkách či na nástěnce pobočky.
  Účast na akci je zpravidla nutné nahlásit trenérce předem. Budete srdečně vítána.

   

 • Na internetových stránkách DejFit máte přístup do Vaší osobní složky, kde kromě jiného naleznete:

 • údaje o Vašem členství/permanentce - začátek, expirace

 • Vaši docházku

 • Vaše aktivní služby

 • rezervační kalendář

 • veškeré Vaše faktury

 • pravidla nakládání s osobními údaji

 • Vaše osobní údaje
   

Věříme, že členství v DejFit splní Vaše očekávání a pomůže Vám dosáhnout Vašich cílů.

Členství v DejFit - Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky byly zveřejněny dne 1. 9. 2019 a platí do případné aktualizace.

Člence vzniká členství ve fitness klubu DejFit (dále jen jako „Členství") uzavřením Smlouvy za podmínky,
že Členka při podpisu Smlouvy:

a) je ženou starší 13 let,

b) předloží souhlas rodičů s tím, že jí budou klubem poskytovány Služby a Doplňkové služby, je-li zájemkyně o členství mladší 18 let.

 

Členství trvá po dobu trvání Smlouvy. Členka bere na vědomí, že Členství je vázáno výhradně na osobu Členky.

Provozovatel se zavazuje člence poskytnout po dobu členství a v rámci otevírací doby fitness studia časově neomezený počet vstupů.
 

Členství je vázáno na osobu členky a trvá vždy předem určenou, přesně stanovenou dobu.
Členka se zavazuje dohodnutou cenu za členství uhradit při nákupu členství jednorázově. V případě členství na 12 měsíců a déle je možné platbu rozdělit do 3 po sobě jdoucích splátek. Jednotlivé platby je nutné uhradit vždy po 1 měsíci.

Možnosti typů a cen jednotlivých členství členka nalezne na internetové stránce www.dejfit.cz nebo v ceníku přímo na pobočce. Členství skončí uplynutím sjednané doby trvání členství. Členství může být dále ukončeno písemným odstoupením společnosti od smlouvy, a to v případě, že členka hrubě či opakovaně porušuje smlouvu či tyto obchodní podmínky. Členka souhlasí s vystavováním a použitím daňového dokladu – faktury v elektronické podobě.
Daňový doklad v elektronické podobě bude zaslán na e-mailovou adresu Členky a nebo uložen do klientského účtu Členky v informačním systému klubu.

 

Povinnosti členky DejFit: 

Členka je povinna se přihlásit do informačního systému při každém vstupu do klubu. Členka je povinna po vstupu do klubu na vyzvání prokázat svoji totožnost. Na základě členství v klubu není členka oprávněna čerpat doplňkové služby jako např. konzumace nápojů, Better Belly, Active Belly apod. Tyto služby členka hradí zvlášť. Sportovní aktivity členky jsou realizovány na její vlastní odpovědnost a nebezpečí.

Členka není oprávněna využívat sportovní aktivity v případě nemoci, zranění, pod vlivem alkoholu či omamných látek. Provozovatel je oprávněn v těchto případech znemožnit využívání sportovních aktivit. Členka je povinna řídit se pokyny zaměstnanců společnosti. Do prostor klubu nesmí členka vnášet jakékoli nebezpečné předměty, zbraně, hořlaviny, výbušniny apod. V klubu je zakázáno kouřit a vnášet alkoholické nápoje. Do prostor klubu je zakázáno vstupovat se zvířaty. Členka je povinna v případě změny své kontaktní adresy, resp. tel. čísla, tuto změnu neprodleně oznámit provozovateli. V případě porušení povinností členky je provozovatel oprávněn vyzvat členku, aby neprodleně zjednala nápravu, případně centrum opustila. V případě neuposlechnutí je provozovatel oprávněn ukončit člence členství v klubu.

Mimosoudní řešení sporu:
Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení sporů je
Česká obchodní inspekce (www.coi.cz)

 

Poskytování slev na zakoupená členství:
Provozovatel může v rámci trvalé (studenti, důchodci apod.), či dočasné (časové omezená akce pro určité období) doby poskytnout člence na nákup členství slevu. Jednotlivé nabízené slevy včetně časově omezených akcí nelze sčítat a je možné uplatnit vždy jen jednu z nabízených slev.

 

Převod členství na jinou osobu:
Provozovatel může ve zcela výjimečných případech povolit převod členství členky na jinou osobu, kterou si zajistí stávající členka. V případě souhlasu provozovatele s převodem členství musí být členství zcela uhrazeno.

 

Přerušení členství - v rámci členství v DejFit má členka možnost přerušit členství:

 • během 3m členství přerušit nelze

 • během 6m členství lze přerušit max. 2x na dobu 7 dnů – celkem tedy 14 dnů

 • během 12m členství lze přerušit maximálně na dobu 3 měsíců. Nejkratší doba přerušení je 1 týden.
   

Přerušení na dobu určitou:
Vždy lze přerušit členství pouze na dobu určitou. Přerušení je nutné hlásit písemně, nebo osobně na pobočce okamžitě nebo s předstihem. Po dobu přerušení Členství není Členka oprávněna Služeb využívat. Nad rámec uvedených přerušení lze přerušit členství z důvodu těhotenství na 12 měsíců.

 

Garance ceny členství Členka bere na vědomí, že s 12 měsíčním a 24 měsíčním cvičebním plánem je spojena výhoda garance ceny. V případě, že si Členka zakoupí nový 12 měsíční nebo 24 měsíční Cvičební plán navazující na dosud platný Cvičební plán, výše Poplatku za nový 12měsíční nebo 24měsíční cvičební plán zůstane zachována, a to dle původní nezlevněné ceny. Členka není v takovém případě oprávněna uplatnit na Poplatek za Cvičební plán žádné jiné aktuální slevy či mimořádné nabídky.

 

Věříme, že jsme nastavili velmi vstřícná, a přitom do cvičení motivující pravidla. 


 

Týden cvičení zdarma:
V případě, že aktuálně probíhá marketingová akce "Týden cvičení ZDARMA", je člence poskytnuto 7 dní cvičení zcela zdarma. V průběhu tohoto týdne se členka může kdykoli rozhodnout, zda dojde k uzavření smlouvy o poskytování služeb. V případě, že dojde k uzavření smlouvy před vypršením zkušebního týdne, o zbývající dny členka nepřichází, ale o nevyčerpané dny je zakoupené členství prodlouženo. Nevyčerpané dny jsou zařazeny na konec zakoupeného členství. 

 

Přerušení provozu fitness klubu Provozovatel fitness klubu je oprávněn v odůvodněných případech omezit nebo přerušit provoz fitness klubu, a to zejména z důvodu vhodných nebo nutných oprav a/nebo úprav prováděných v příslušném fitness klubu, které jsou neslučitelné se zachováním jeho řádného provozu, případně z důvodu konání sportovních, společenských či firemních akcí v jeho prostorách.
Oznámení o omezení/přerušení provozu fitness klubu dle předchozí věty bude zveřejněno v prostorách tohoto fitness klubu vždy s dostatečným předstihem. To neplatí, bude-li provoz fitness klubu přerušen nezávisle na vůli provozovatele fitness klubu, tj. z důvodu vyšší moci. Členka bere na vědomí, že se v případě přerušení provozu Fitness klubu Poplatek za Cvičební plán ani Poplatek za Doplňkové služby nevrací ani nesnižuje. Zaplacená Služba bude Člence poskytnuta bezprostředně po obnovení provozu. Nebude-li možné poskytnout Člence zaplacenou Doplňkovou službu, bude Člence poskytnuta Doplňková služba obdobná.

bottom of page